Verkoopsvoorwaarden

  1. overeenkomst

Wanneer de klant een service- of dienstencontract aanneemt wordt hij verondersteld akkoord te gaan met deze voorwaarden. Wanneer de klant inlogt met zijn account op de servers, toont hij aan dat hij akkoord is met deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde raadpleegbaar op de welkom pagina van de Websiteshosters.com website.
Websiteshosters.com en klant verklaren hierbij om naar eer en geweten te handelen en een goede uitvoering van deze overeenkomst te bewerkstelligen. 
Websiteshosters.com behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elke ogenblik naar eigen goeddunken te veranderen

  2. Betaalovereenkomst

Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op factuur.
Websiteshosters.com behoudt zich het recht voor om de activiteiten t.a.v. de klant met onmiddellijke ingang te staken indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet en de wettelijke betalingstermijn wordt overschreden. Alle bestanden (inclusief webpagina's) worden verwijderd wanneer uw account afgesloten wordt.
In geval van niet tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% vanaf de vervaldatum van de factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 € Bij bestelling van een websiteontwerp wordt 50% van het totale faktuurbedrag betaald en 50% na levering van het ontwerp.

  3. Klachten

Klachten moeten worden geformuleerd binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekende brief.

  4. Duur

De duur van het contract (hosting en registratie) is minimum 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Indien deze verkoopsvoorwaarden verbroken worden, heeft Websiteshosters.com het recht om de service onmiddellijk stop te zetten zonder enige mogelijkheid van terugbetaling.

  5. Opzegging

Indien de klant zijn account of domainregistratie wenst op te zeggen moet hij 1 maand voor vervaldatum het bekend maken bij Websiteshosters.com door middel van aangetekend schrijven (voor klanten in België) en via e-mail voor klanten uit het buitenland. In het geval van verbreking van het contract voor de afloop van de gekochte periode kan de klant het saldo voor de nog niet gebruikte periode niet terugvorderen. Terugbetalingen zijn niet mogelijk. Indien toch overeengekomen wordt om de klant terug te betalen dan zal de prijs van de domeinnaam (prijs aangeduid op onze website) afgehouden worden, domeinen kunnen niet terugbetaald worden (zelfs indien het domein gratis werd gegeven met de webhosting pakket). Al betaalde en geregistreerde domeinnamen kunnen nooit teruggevorderd worden. Eendomeinnaam wordt steeds voor een vol jaar betaald.

  6. Inhoudelijk

De klant verklaart dat hij geen materiaal op de server van Websiteshosters.com zal plaatsen dat inbreuk maakt op het copyright/trademark/patent recht alsmede dat de inhoud geen geweld, pornografie, illegale MP3's, computervirussen, discriminerende uitlatingen of uitingen tegenover de staat zal bevatten. Eventuele kosten voortvloeiend uit de overtreding van deze voorwaarden zijn geheel en alleen voor rekening van de klant. Websiteshosters.com behoudt zich het recht om verboden materiaal op webpagina's van de klant te verwijderen zonder voorafgaande mededeling. Websiteshosters.com zal illegaal gebruik van haar servers door derden onder geen beding toelaten en houdt de klant verantwoordelijk voor een eventueel dergelijk gebruik. De klant is de enige die toegang mag hebben tot zijn account. Wij hosten geen warez, mp3 en adultsites. Deze voorwaarden maken onherroepelijk deel uit van de server overeenkomst. Klanten mogen NIET deelnemen aan eender welke vorm van ongevraagde bulk e-mailing of spam. Bij het overtreden van deze voorwaarde zal de klant zijn account verwijderd worden en is de klant verplicht 2.500 € boete te betalen, exclusief eventuele gerechtelijke kosten.

  7. E-mail Communicatie

De klant erkent dat de e-mail communicatie tussen hem en Websiteshosters.com de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

  8. Data Verlies

Hoewel Websiteshosters.com zich elke moeite zal getroosten om iedere vorm van data van de klant te beschermen kan Websiteshosters.com nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data. Iedere aanspraak in deze zal dan ook worden afgewezen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het behoud / beschermen van zijn data(backups). Websiteshosters.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik / misbruik, onbereikbaarheid of verwijdering van de services. Websiteshosters.com kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor overmacht zoals o.a. uitval stroom, natuurcalamiteiten, niet bereikbaarheid internet, etc., een en ander in de ruimste zin van het woord.

  9. Privacy

Persoonsgegevens welke in onze diverse diensten worden opgegeven zullen niet worden doorverkocht aan derden en/of tentoongesteld.
Het is ten strengste verboden om bestanden van anderen te bekijken, of te gebruiken wanneer u daartoe niet bemachtigd bent, of ons netwerk te gebruiken om te "hacken". Bij het overtreden van deze voorwaarde zal uw account verwijderd worden en u bent verplicht 2.500 € boete te betalen, exclusief eventuele gerechtelijke kosten. 
Gezien het publieke karakter van het internet zal de klant weloverwogen omgaan met vooral op privacy gerichte onderwerpen, Websiteshosters.com is dan ook niet aansprakelijk voor enige vorm van beveiliging van elektronische mail of privacy gevoelige informatie via het internet of welk andere netwerk provider.

  10. Bevoegde rechtbank

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om alle geschillen met betrekking tot de uitvoering en de interpretatie van deze overeenkomst te beslechten.

  11. Geschillen

Alle pogingen om een Websiteshosters.com server, klant, bediende of het bedrijf te ondermijnen, te belasteren, valselijk te beschuldigen, te bedreigen of schade toe te brengen zijn ten strengste verboden en is een reden om alles onmiddellijk stop te zetten zonder terugbetaling. Bovendien zullen al die pogingen gerechtelijk vervolgd worden. De klant verklaart zich akkoord dat hij Websiteshosters.com zal verdedigen en schadeloosstellen voor alle claims, wettelijke verplichtingen, verliezen, kosten en vorderingen, incl. redelijke advocatenhonoraria, opgelegd aan Websiteshosters.com , welke mogen voortspruiten uit om het even welke verleende dienst of verkocht product. De klant verklaart zich akkoord dat hij Websiteshosters.com zal verdedigen en schadeloosstellen voor verplichtingen die voortvloeien uit (1) schade toegebracht aan een persoon of eigendom, veroorzaakt door een verkocht of verspreid product met verwijzingen naar een Websiteshosters.com server, (2) materiaal geleverd door de klant dat de eigendomsrechten van een derde partij (vermeend) schendt en (3) auteursrechtelijke inbreuken. De klant verklaart zich akkoord de verplichtingen van Websiteshosters.com te beperken tot het bedrag dat voor de dienst is betaald.

  12. Verzakingsrecht

Geen verzakingsrecht: de verkoop van domeinnamen is geen verkoop op afstand waardoor de aankoper binnen de 7 werkdagen de mogelijkheid heeft om af te zien van de transactie. Artikel 80, § 4, 1° van de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991, voorziet dat de consument het verzakingsrecht niet kan uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn. In casu is deze toestemming er want geen enkele consument wenst dat zijn agent meer dan een week zou wachten vooraleer de aangevraagde domeinnaam te registreren. Alle aanvragen worden namelijk onmiddellijk verwerkt.

  13. Domeinen Registrar

Voor domeinen doet Websiteshosters.com beroep op een domein registrars. Daarom is Websiteshosters.com niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van Websiteshosters.com , zelfs als Websiteshosters.com vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.: 
het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam voor een licentienemer of een derde ingevolge een fout betreffende hun identiteit; 
het beëindigen van de bevoegdheid van Websiteshosters.com of haar partners domeinnamen te registreren 
opeisen van rechten op domeinnamen door derden; 
technische problemen of fouten; 
handelingen of nalatigheden van de registrars m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam.

De licentienemer zal Websiteshosters.com vrijwaren tegen elke eis (en de daarmee gepaard gaande kosten, inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit het gebruik of de registratie van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde.

Laatste update 7 maart 2007